Back to top

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a Dr. Borzsák István Városi Könyvtárba történő beiratkozással összefüggésben végzett adatkezelésről


A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás (a továbbiakban: Könyvtár) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, az egyéb jogszabályoknak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el. A Könyvtár ezúton tájékoztatja látogatóit az olvasói beiratkozással és a hírlevél szolgáltatással összefüggésben a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

1. Az Adatkezelő
A beiratkozás során megadott személyes adatok kezelője a Könyvtár (2200 Monor, Kossuth L. u. 88. Tel.: (29) 412-246, Email: monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu)
 

2. Az adatkezelés jogalapja és célja
A honlapon történő regisztráció, valamint a személyes beiratkozás során kötelezőként kért adatok gyűjtésének törvényi jogalapja az 1997. évi CXL. törvény 57. §-a és az 1996. évi XX. törvény 4.§-a. A kapcsolattartás érdekében elkért adatok gyűjtésének jogalapja az adatok tulajdonosának hozzájárulása. Az adatok kezelésének célja a könyvtárhasználat biztosítása, valamint a kapcsolattartás és a tájékoztatás lehetőségének megteremtése szolgáltatásaink minősége érdekében. Az adminisztrációs hírlevelekben beiratkozott olvasóinkat tájékoztatjuk az általuk kért előjegyzések státuszáról, a kölcsönzési határidő közelgő lejártáról, a késedelemmel összefüggésben fogalmazzuk meg felszólításunkat, vagy egyéb információkat közlünk szolgáltatásainkról. A könyvtári hírlevelekben szakmai programjainkról, dokumentumbeszerzéseinkről, rendezvényeinkről kapnak tájékoztatást.
 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
A könyvtárhasználói jogviszony létrejöttéhez a fent hivatkozott törvény alapján szükséges megadni a családi és utónevet, a születési családi és utónevet, a születés helyét, idejét, anyja születési és családi utónevét és az állandó lakcímet. A kapcsolattartás érdekében kérjük a beiratkozó olvasó értesítési címét, telefonszámát és e-mail címét.


Másodlagos információk
A könyvtárhasználói jogviszonyból eredően tároljuk az olvasó kölcsönzési adatait.

Az adatkezelés a fennálló jogviszonyig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig történhet, ha az a Könyvtár törvényekben meghatározott adatkezelésre vonatkozó jogalapját nem sérti, különös tekintettel arra, ha az érintettnek a Könyvtár felé rendezetlen tartozása van.

A hírlevelekről leiratkozni az azokban foglalt leiratkozási záradék szerint lehet.
 

4. Az adatokhoz történő hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések
Az érintettek által megadott személyes adatok és a jogviszonyból keletkező másodlagos információk kezelésére kizárólag a Könyvtár munkatársai jogosultak, kizárólag feladatkörükben eljárva, feladataik ellátása érdekében. A Könyvtár a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli, azokat csak a titoktartási kötelezettséget vállaló NetLib Kft -nek (1148 Budapest, Örs vezér tere 1.), mint a Könyvtár által használt Szikla21 Integrált Könyvtári Rendszer fejlesztőjének és üzemeltetőjének, a Könyvtárral szerződésben álló adatfeldolgozónak adja át. A Könyvtár az Adatvédelmi Szabályzatában foglalt megfelelő informatikai biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintetek által megadott személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan megváltoztatás ellen. Az informatikai rendszer naplózza a beavatkozásokat.
 

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett a Könyvtárnál kezdeményezheti: tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését, zárolását. A Könyvtár az adatkezelésről, a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a Könyvtárhoz postai úton benyújtott írásbeli kérelemmel, vagy az monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu e-mail címre történő elektronikus levél küldésével kezdeményezheti.
 

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban a Könyvtárhoz, mint személyes adatainak kezelőjéhez fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vizsgálatot kezdeményezhet a NAIH-nál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. A NAIH a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett előzetesen már megkereste a Könyvtárat a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Adatkezelési szabályzat és tájékoztató